Vogelkijkhut De Ral


Vogelkijkhut de Ral dankt zijn naam aan de mysterieuze vogel dat hier voorkomt. 

Mysterieus is niet alleen de Waterral er leven hier veel meer vogels en andere diersoorten waarvan we misschien wel geen weet hebben. De Cetti's zanger is ook al een aantal keren waargenomen.

De Waterral is een schuwe vogel die je niet vaak te zien zal krijgen. Hij verschuilt zich in het riet of de dichte begroeiing en komt daar niet of nauwelijks uit tevoorschijn. Te horen is ie wel met piepende en soms gillende geluiden. Vooral 's nachts kan de Waterral van zich laten horen.

Flora en fauna

In de rietvelden zijn veel dotterbloemen te vinden. Aan de randen en in de ruigtes komen soorten als moerasspirea, valeriaan, poelruit en grote kaardenbol voor. Ondiepe wateren zijn behalve met riet en biezen veel begroeid met fonteinkruiden, die veel gegeten worden door het waterwild. De hooilanden zijn evenals de rietlanden zeer rijk aan plantensoorten met onder andere orchideeën, echte koekoeksbloemen en diverse soorten zeggen. Het gebied is rijk aan kikkers en padden en aan vlinders en andere insecten.

Het pad loopt langs geulen en tussen wilgenbegroeiing door het rietmoeras. In het voorjaar kan je het gehoemp van de roerdomp horen. Hij loopt langs de slenken op zoek naar de  kleine visjes, die hier graag hun eitjes leggen. Ook het baardmannetje, de havik of een enkele keer de buidelmees zul je hier zien. Duizenden spreeuwen vinden er soms een slaapplaats,  En de blauwe flits in juli. Wat later op in het jaar is de ijsvogel weer te zien. Hij zit graag op rietstengels te vissen. Ook zie je de boomvalk boven de rietvelden op libellen jagen. In het najaar zijn er vele kieviten gade te slaan zij foerageren voor de kijkhut in het ondiepe water. Ook komt dan de visarend hier graag wat vismaaltjes halen.  

Vogelrijk uitzicht

De vogelkijkhut biedt uitzicht op rietmoeras, het IJsselmeer en het ondiepe water van de Piaamergeul, vaak met watervogels zoals krakeend, knobbelzwaan, kleine zwaan, bergeend, slobeend, blauwe reiger en waterral. Sinds de grote zilverreiger op de Makkumer Noordwaard broedt, slapen soms wel tachtig zilverreigers voor de hut. Ook lepelaars zijn er regelmatig te zien, evenals diverse soorten steltlopers en bij een lage waterstand zelfs reuzensterns. Verder de kleine karekiet, tjiftjaf, goudplevier, en allerlei andere soorten vogels.